ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ...

ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ...

Saturday, July 21, 2012

ಒಂದು ಮೌನ ಗೀತೆ

                                                                                        
                                                                      ಒಂದು ಮೌನ ಗೀತೆ                                
ಕತ್ತಲೆಯ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದವಳು 
ಪ್ರೇಮದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ...
ನೂರಾರು ಕನಸು ಬಿತ್ತಿದಳು !
ಅರಳಿದ ಕನಸುಗಳ ತೋಟಕ್ಕೆ
 ನನ್ನ ಕಾವಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು 
ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವು ಹೇಳೆದೆ 
ದೂರಾಗಿ ಹೋದಳು ...
                                       ಅನ್ವೇಷಿ       

No comments:

Post a Comment

nimma abhipraya