ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ...

ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ...

Sunday, September 23, 2012

ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೀ...: ನಿರೀಕ್ಷೆ...

ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೀ...: ನಿರೀಕ್ಷೆ...: ಮುಗಿಯದ ಪಯಣ  ನಿರೀಕ್ಷೆ... ಅಪ್ಪನೆಂದರೆ ಅವ್ವನಿಗೆ ಆಧಾರ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ವನೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣ, ಮೂವರ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಮುಗಿಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗಿತು ತೇರು,         ...

No comments:

Post a Comment

nimma abhipraya