ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ...

ಅನ್ವೆಷಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ...

Monday, September 24, 2012

ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಆ ದಿನಗಳು...: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನ ಮಳೆ...

ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಆ ದಿನಗಳು...: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನ ಮಳೆ...: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನ ಮಳೆ... ಅವಳ ನೆನಪಲ್ಲೀ.. ಸತ್ತ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಅವಳ ಮನಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸಿರಬೆಕು. ಬಿಟ್ಟು ಹೊಗಿದ್ದು ಮರೆತು ...

No comments:

Post a Comment

nimma abhipraya